Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (07/8/2019 13:10)

Η Ε.Π.Σ Χίου θα διοργανώσει σεμινάριο για Παρατηρητες Διαιτησίας τοπικών πρωταθλημάτων την 26/08/2019 ημέρα Δευτέρα από ώρα 18:00 – 21:00.
Οι ενδιαφερόμενοι θα εξεταστούν γραπτά σε ερωτήσεις επί του Κανονισμού Διαιτησίας θα πρέπει να είναι από 35-65 ετών ( γεννηθέντες από έτος 1954 έως 1984) και θα πρέπει να υποβάλλουν στην γραμματεία της Ε.Π.Σ Χίου τα παρακάτω δικαιολογητικά έως 26 Αυγούστου 2019.

  1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου , τα έτη που υπήρξε διαιτητής καθώς και η ανώτερη κατηγορία και ο χρόνος στην οποία αγωνίστηκε.
  2. Ιατρική γνωμάτευση στην οποία να φαίνεται η οπτική οξύτητα του υποψηφίου καθώς και η αντίληψη χρωμάτων.
  3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί εντός διμήνου.
  4. Τίτλο σπουδών απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης σχολής στην περίπτωση αυτή θα επισυνάπτονται απόφαση του Υπουργείου Παιδείας περί ισοτιμίας της με το Λύκειο.