Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2019-20
Β΄Κατηγορίας


Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Α.Σ.Λ.
Σ.
ΕΝΩΣΗ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Π.Α.Σ
ΚΙΒΩΤΟ
Σ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Π.Ο.
ΕΡΑΣΙΤ
ΕΧΝΗΣ
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ-
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ-
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ-
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ -
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ-
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ-
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ-
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ-
Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ-
Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ -