:


(01/11/2017 10:36)

 

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΠΣ ΧΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ

 

            Με αφορμ διφορα επικριτικ δημοσιεματα στα τοπικ Μ.Μ.Ε σχετικ με την απφαση της Πειθαρχικς Επιτροπς της Ε.Π.Σ Χου επ των υπ' αριθμ.πρωτ. 924/17-10-2017 και 925/19-10-2017 καταγγελιν των σωματεων “Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ” και “Α.Π.Ο Χου 2014” αντστοιχα, στις οποες επικαλονται βντεο που αναρτθηκε στο διαδκτυο διρκειας ενς λεπτο και δκα δευτερολπτων του ποδοσφαιρικο αγνα μεταξ των προαναφερθντων σωματεων που λαβε χρα την 15/10/2017 στο δημοτικ στδιο Χου, διευκρινζουμε τα ακλουθα:

            Τα μλη της Πειθαρχικς Επιτροπς προσφρουμε αμισθ τις υπηρεσες μας στο δσκολο ργο της εκδκασης λων των εν γνει πειθαρχικν και λοιπν παραβσεων που διαπρττονται στα πρωταθλματα της Ε.Π.Σ Χου και που προβλπονται απ τους κανονισμος της Ε.Π.Ο, καθαρ και μνο απ αγπη προς το χιτικο ποδσφαιρο στερομενοι χρνου απ τις εργασες και τις οικογνεις μας.

            Μχρι σμερα λες οι αποφσεις μας στηρζονται στις διατξεις του Πειθαρχικο Κδικα και του Κ.Α.Π της Ε.Π.Ο και πντα τεκμηρινονται με αναφορ στα αντστοιχα ρθρα αυτν. Καμα απφασ μας δεν εχε και δεν μπορε να χει ως γνμονα την ικανοποηση του αισθματος δικαου διτι σε αυτ την περπτωση θα παρανομοσαμε και θα διαπρτταμε υπρβαση εξουσας αν ερχταν σε αντθεση με τους κανονισμος τους οποους καλομαστε να εφαρμσουμε.

            Ως προς το επμαχο βντεο που αναρτθηκε σε διφορες ιστοσελδες πργματι εμφανεται σε αυτ να συμμετχουν και λλα πρσωπα στα επεισδια που λαβαν χρα στον εν λγω ποδοσφαιρικ αγνα εκτς απ αυτ που τιμωρθηκαν μετ την αναγραφ τους στο Φ.Α απ τον διαιτητ. Δυστυχς, δεν ταν δυνατν να επιβλλουμε ποινς σε σους συμμετεχαν σε αυτ και δεν αναγρφηκαν στο Φ.Α απ τον διαιτητ ικανοποιντας το ασθημα δικαου λης της φλαθλης χιακς ποδοσφαιρικς κοινωνας, διτι σε αυτ την περπτωση θα πρεπε να μην λβουμε υπψη μας τις σχετικς διατξεις του Πειθαρχικο Κδικα και του Κ.Α.Π της Ε.Π.Ο σχετικ με τις προποθσεις για την χρησιμοποηση βντεο στην λψη των αποφσεων και ως εκ τοτου να παρανομσουμε και να υπερβομε την εξουσα που χουμε ως μλη της Πειθαρχικς Επιτροπς της Ε.Π.Σ Χου

            Κατπιν τοτων γνεται σαφς τι η Πειθαρχικ Επιτροπ δεν επιβραβεει την ατιμωρησα, δεν παρχει ασυλα σε κανναν και δεν προτρπει τη χρση βας, την οποα καταδικζει περτρανα. Η Πειθαρχικ Επιτροπ δεν ευθνεται για οποιοδποτε κεν, ασφεια παρλειψη των κανονισμν και νμων, τους οποους καλεται να εφαρμσει και φυσικ δεν τους νομοθετε η δια.

            Ευελπιστομε στο μλλον οι κανονισμο και οι νμοι να μας λνουν τα χρια αντ να μας τα δνουν τσι στε εκτς απ την νομικ ορθτητα των αποφσεν μας να ικανοποιεται και ηθικ το ασθημα δικαου της φλαθλης χιακς ποδοσφαιρικς κοινωνας.

            Τλος θα θλαμε να ενημερσουμε το χιακ κοιν τι το ρθρο 84 παρ. 3 του αθλητικο νμου που αναγρφηκε σε τοπικ δημοσευμα δεν χει το περιεχμενο που φρεται σε αυτ (προφανς πρκειται για προσχσασα μορφ αυτο) αλλ το ακλουθο ντας σε εναρμνιση με τις σχετικς διατξεις του Πειθαρχικο Κδικα και του Κ.Α.Π της Ε.Π.Ο και σμφωνο με την απφαση που ελφθη απ την Πειθαρχικ Επιτροπ:"Ο ραδιοφωνικς τηλεοπτικς σταθμς που αποκτει δικαιματα αποκλειστικς μετδοσης αναμετδοσης σμφωνα με τις προηγομενες παραγρφoυς, υποχρεοται να παρχει σε οποιονδποτε ενδιαφερμενo ραδιοφωνικ τηλεοπτικ σταθμ που λειτουργε νμιμα σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α) και του Ν. 2684/1998 (ΦΕΚ 275 Α), πως ισχουν αυτο κθε φορ, μαγνητοσκοπημνα μαγνητοφωνημνα στιγμιτυπα κατ επιλογ του αιτοντος, διρκειας μχρι τριν λεπτν συνολικ, για να χρησιμοποιηθον στα δελτα ειδσεων. H αναμετδοση των στιγμιτυπων αυτν περιορζεται για κθε ημρα διεξαγωγς αγνων σε τρεις μεταδσεις των τριν λεπτν η καθεμα επ του συνολικο ημερσιου προγρμματος, μεταξ των οποων μεσολαβε χρονικ δισ
τημα τουλχιστον μιας ρας. ["Σε περπτωση παραβασης του προηγομενου εδαφου, το Εθνικ Συμβολιο Ραδιοτηλερασης μπορε να επιβλει, εκτς απ τις προβλεπμενες στην οικεα νομοθεσα διοικητικς κυρσεις, την κρωση του αποκλεισμο απ την σκηση του δικαιματος αναμετδοσης στιγμιοτπων για την επμενη ημρα διεξαγωγς αγνων, εφαρμοζομνης αναλγως και της παραγρφου 3 του ρθρου 15 του ν. 2644/1998."]

Η Πειθαρχικ Επιτροπ

 

             Ο Πρεδρος                                                           Τα Μλη

 

         Εμμανουλ Πχος                                                                                 Ελευθριος Μπλτζιος

                                                                                                                          Νικλαος Κλαδις