Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (06/6/2022 16:13)

    Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Χίου

Έχοντας υπόψη του  :

1. Την 144/ 04-05-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης

2. Τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Χίου.

3. Τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας 

 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

Όλα τα σωματεία μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Συνέλευση  στα γραφεία της Ε.Π.Σ.ΧΙΟΥ, στις 22-06-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Επικύρωση πληρεξούσιων των σωματείων και έλεγχος απαρτίας των παρισταμένων μελών.

2. Εκλογή δύο (2) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.

3. Έκθεση διοικητικού απολογισμού.

4. Έγκριση διοικητικού απολογισμού.

5. Έκθεση οικονομικού απολογισμού.

6. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού.

8. Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού επόμενου έτους.

9. Γενική τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης για εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ν. 2725/ 1999, όπως ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του, που είναι υποχρεωτική, καθώς και για την τροποποίηση ιδίως των άρθρων 1, 2, 4, 6, 10, 13, 22, 26, 28, 29, 30, 32, 40, 56 αυτού, των παραρτημάτων α και β, την κωδικοποίηση και διόρθωση των λεκτικών σφαλμάτων και την τροποποίηση όποιου άλλου άρθρου προκύψει από τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης.

        Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Τετάρτη 22-06-2022, στον ίδιο χώρο και ώρα 20:00. Λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών και χωρίς νέα πρόσκληση.

        Στα σωματεία- μέλη της Ένωσης θα διανεμηθούν, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα για την αντιπροσώπευση και συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.