Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΣ ΧΙΟΥ (21/6/2023 12:49)

 Αριθμ. Πρωτ:  361                                                                   Χίος: 21/06/2023

 

 

                                                                           ΠΡΟΣ: Σωματεία Μέλη μας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

    Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Χίου

Έχοντας υπόψη του  :

1. Την 159/ 19-06-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης

2. Τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Καταστατικού της Ε.ΠΟ και της Ε.Π.Σ. Χίου.

3. Τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας 

 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

Όλα τα σωματεία μέλη της Ένωσης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  στα γραφεία της Ε.Π.Σ.ΧΙΟΥ, στις 07-08-2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Επικύρωση πληρεξούσιων των σωματείων και έλεγχος απαρτίας των παρισταμένων μελών.

2. Εκλογή δύο (2) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.

3. Έκθεση και έγκριση του διοικητικού απολογισμού περιόδου 2022-2023.

4. Έκθεση και έγκριση του οικονομικού απολογισμού περιόδου 2022.

5. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής οικονομικού έτους 2022.

6. Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού επόμενου έτους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, ΔΕΥΤΕΡΑ 

07-08-2023, στον ίδιο χώρο και ώρα 20:30. Λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών και χωρίς νέα πρόσκληση.

    Κάθε σωματείο εκπροσωπείτε στην Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου. Ο τακτικός αντιπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωματικό που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ του σωματείου.

    Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ.Χίου  του ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του σωματείου-μέλους( αποσπάσματος του πρακτικού του Δ.Σ ) μέχρι ΠΕΜΠΤΗ 03/08/2023 και ώρα 14:00.

    Δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχει κάθε αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714/2020 ( Α΄ 148 ) πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει και είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο εχόντων δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ που θα επικυρωθεί από την Γ.Γ.Α. με βάση το τηρούμενο  από αυτήν ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων.    

        

 

 

            Με τιμή

Για το Δ.Σ της Ε.Π.Σ Χίου

                  

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                    

 

 

                                     

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Γ.Γ.Α.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ..................................................                                                     ΧΙΟΣ……………………..

             ( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ )

              Αριθμ. Πρωτ………………..

 

 

 

                                                 ΠΡΟΣ

                                                ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ  

 

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

 

 

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

 

        Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας όρισε να εκπροσωπηθεί στην Τακτική Γενική

Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου , που θα πραγματοποιηθεί

στις 07/08/2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα:19:30.

με τους κυρίους

 

…………………………………………………………Τακτικό μέλος ( με δικαίωμα ψήφου )

 

………………………………………………………...Αναπληρωματικό μέλος.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

………………………. ( ΣΦΡΑΓΙΔΑ ) ……………………………