Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (17/7/2023 13:19)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151 80 Μαρούσι ΤΑΧ. ΘΥΡ. : 15106 E-mail : daa@gga.gov.gr ΘΕΜΑ: Επικύρωση καταλόγου σωματείων, εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ) την 7η Αυγούστου 2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) Tου άρθρου 68 του Π.Δ.4/2018 (ΦΕΚ.7/Α΄/2018), «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει. β) Του Π.Δ.77/2023, (ΦΕΚ130/Α΄/2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων….» γ) Του άρθρου 109, του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133/07/08/2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». δ) Του Ν.3861/09-07-2010 (ΦΕΚ.112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 2. Το άρθρο 8 του Ν.2725/99 (ΦΕΚ 121/Α΄/1999) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του Ν.4726/2020 (ΦΕΚ181/Α΄/2020) «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.» 3. Το άρθρο 142 του Ν.4714/2020 (ΦΕΚ148/Α΄/31-7-2020) «Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων…». 4. Το άρθρο 28 του Ν.2725/99 όπως ισχύει. 5. Την παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4726/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4908/2022 (ΦΕΚ52/Α΄/2022). 6. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/598899/27-10-2020 διευκρινιστική εγκύκλιο επί των παρ. 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν.2725/99, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 5 και 7 του Ν. 4726/2020 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 44 του Ν.4908/2022. 7. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/395849/19-08-2021 (ΑΔΑ:6ΤΡ24653Π4-ΖΚ9) απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 8. Το υπ’ αριθ. 368/23-06-2023 έγγραφο της Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ (ΥΠΠΟΑ/301203/23-06-2023), περί επικύρωσης καταλόγου σωματείων μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική της Συνέλευση. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την επικύρωση του καταλόγου των δεκαπέντε (15) σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ) την 7η Αυγούστου 2023, όπως τα σωματεία αυτά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, βάσει του τηρούμενου στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ηλεκτρονικού μητρώου αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: Πίνακας σωματείων ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ)