Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2019-20
Κ-16


ΌΜΗΡΟΣ
/ΗΡΑΚΛ
ΗΣ
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ/
ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
ΠΟΔΟΣΦ
ΑΙΡΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜ
ΙΑ
ΧΙΟΥ
Σ.Ι.Φ.
Ι
ΚΟΦΙΝΑ
ΌΜΗΡΟΣ/ΗΡΑΚΛΗΣ-
ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ/ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 2017-
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ-
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ-
Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ-